f

EYRIDON Praktijk voor Voetreflexologie,

Sportmassage en Natuurgeneeskunde

Home | Voetreflexologie | Massage | TCM | Tarieven | Vergoedingen | Contact | Links

 



 

 

 

 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacywet van kracht, ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming genoemd (AVG) en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Met de komst van de AVG gelden voor verwerkers van persoonsgegevens strengere regels, regels die gehandhaafd zullen worden door de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze regels gelden namelijk voor alle bedrijven, organisaties en professionals die bedrijfsmatig dan wel structureel persoonsgegevens verwerken.

Om de gegevens te mogen gebruiken voor ons cliëntendossier en nota's, hebben wij uw toestemming nodig.

Hieronder kunt u zien welke gegevens wij bewaren en gebruiken, hoe en waar wij deze gegevens in onze praktijk opslaan.

Deze gegevens bewaren, gebruiken wij voor ons cliënten dossier en om de nota’s te kunnen maken

 

Dit zijn de persoonsgegevens die ik vastleg in het cliëntendossier.

ja

Naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, van de cliënt(en)

ja

Geboortedatum, geboorteplaats, Burgerlijke staat, van de cliënt(en)

ja

Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)

ja

Beroep, Zorgverzekering nummer, Medicatie gebruik, Huisarts.

Ja

Verslag van de behandeling en vooruitgang cliënt/cliënte

 

 

Bij minderjarige cliënten:

ja

Ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende verdere gegevens vast:

ja

Huisarts

nee

School van de minderjarige cliënt

 

Indien dit in belang is van de begeleiding/behandeling, leg ik de volgende bijzondere persoonsgegevens vast:

nee

Godsdienst of levensovertuiging;

ja

Gezondheid;

nee

Zaken m.b.t. de seksualiteit;

ja

Mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig Thuis, begeleiding door jeugdzorg, geweldconflicten in het gezin.

nee

Ik leg het Burgerservicenummer wel vast

 

 

Doeleinden van de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens:

 

  1. Dossierplicht

Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

 

2. Bewaartermijn

De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). 

 

3. Beroepsgeheim

Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht. Medewerkers van een psychosociale of complementaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden.

 

4. Minderjarigen

Indien de patiënt minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd vereist. De verrichting kan evenwel zonder de toestemming van de ouders of de voogd worden uitgevoerd, indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de patiënt te voorkomen, alsmede indien de patiënt ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

 

Informeren Client / Cliënten.

ja

Ik informeer de cliënten mondeling over de dossierplicht tijdens de intake.

ja

Deze informatie ligt vast in een schriftelijke behandelovereenkomst. Zo ja, sluit deze behandelovereenkomst bij in dit document.

ja

Op mijn website staat informatie over mijn werkwijze, de dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO, de Wkkgz en de beroepscode.

ja

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, geven beide ouders schriftelijk toestemming tot de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier.

 

nee

Ik vraag bezoekers van mijn site om hun naam, e-mailadres e.d. in te vullen.

Ik leg uit waarvoor deze persoonsgegevens zijn en wat ik ermee doe.

 

De personen die daadwerkelijk werken met de cliëntdossiers

ja

Ik ben ZZP-er maar ben niet de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit de beroepscode heb ik een beroepsgeheim.

ja

Mijn partner, voormalig vennoot en tevens verpleegkundige, vallend onder het BIG-register , assisteert mij bij de verwerking en het bij houden van de cliëntendossiers

nee

Er zijn ook medewerkers die toegang hebben tot de patiëntendossiers. In de arbeidsovereenkomst is de geheimhouding geregeld.

ja

Ik bepreek wel eens met collega’s of in intervisiegroepen casuïstiek uit de praktijk. Dat gaat altijd anoniem en onherkenbaar

 

Beveiliging van de persoonsgegevens (cliëntendossiers) 

nee

Ik werk met papieren cliëntendossiers. Deze worden in een afgesloten kast bewaard

ja

Ik werk met een digitaal cliëntendossier. Dit is beveiligd door een wachtwoord.

nee

Ik werk met een digitaal cliëntendossier dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord

ja

Ik maak regelmatig een back-up van mijn cliëntbestanden

ja

Doordat ik regelmatig de laatste versie update van mijn software installeer, zorg ik ervoor dat mijn software optimaal beveiligd is

 

Datalekken.

ja

Ik begrijp wanneer ik een datalek moet melden en zal daarnaar handelen

nee

Ik heb afspraken gemaakt in de verwerkersovereenkomst met leveranciers en ik word daardoor tijdig geïnformeerd als er een datalek is geweest

 

Terug
   
Updated @ mei 2018 by © 2000-2018 Eyridon Webdesign -alle rechten voorbehouden